A- A A+

O nama

Zaštitna radionica ,,TMP,, osnovana je od strane Saveza slijepih  Bosne i Hercegovine 10.12.1968 god. kao Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica u  Nedžarićima - Sarajevo,  sa ciljem da razvija programe i provodi djelatnosti u okviru kojih će se profesionalno rehabilitirati i zapošljavati slijepe i slabovidne osobe  i druge osobe sa invaliditetom, što je i danas naša misija.

Djelatnost TMP-a bila je bazirana na izradi predmeta od trikotaže, metala i plastike, po čemu i danas nosi naziv TMP. Početno TMP nastaje i razvija se u barakama u kojima je prethodno funkcionirala škola  za slijepu djecu. U prvoj polovini 1969. godine vrše se sve potrebne organizacione aktivnosti, što obuhvata i nabavku prvih mašina za obradu metala, tako da već od septembra 1969 godine dolaze prvi slijepi radnici na prekvalifikaciju za rad na tim mašinama. 

U daljem toku formiraju se i radionice za obradu predmeta od plastike i za izradu  mašinski pletene odjeće.  Vrlo brzo neuslovni  prostori baraka postaju nedostatni za dalji razvoj, pa su kupljeni objekti Osnovne škole Aleksa Šantić i prilagođeni za proizvodne djelatnosti.

Novostvoreni uslovi omogućuju  takav nivo razvoja da se nametnula potreba pokretanja redovne srednje škole za slijepe, za zanimanja metalostrugara, plastičara i trikotažera.

Takav brzi razvoj ,, TMP- a,  bio je moguć jer se proizvodnja zasnivala na tijesnoj saradnji sa privrednim gigantima poput UNISA, Energoinvesta i Famosa,  za koje su se izrađivali dijelovi od metala i plastike za njihove proizvode, a predmeti od trikotaže su završavali čak i na Ruskom tržištu. Sve se radilo apsolutno u skladu sa JUSOM, Jugoslavenskim standardom što je ekvivalent današnjim ISO standardima.

TMP je tada  raspolagao sa preko 100 teških strojeva i preko 1000 pristroja i sitnih alata. Pred rat u Bosni i Hercegovini(1992.-1995) TMP je zapošljavao 45 radnika, od  kojih 39  osoba sa invaliditetom, a među njima 54 slijepe i slabovidne osobe. 

U ratu su objekti TMP-a  razrušeni, devastirani, a kompletna oprema je opljačkana ili uništena. Po završetku rata, a nakon reintergracije naselja Nedžarići, jedna manja grupa prijeratnih radnika TMP-a okupila se, i to većinom osobe bez invaliditeta koji su pristupili rašćišćavanju, da bi se stvorili, kakvi takvi uslovi da se uopće može dolaziti u krug TMP-a.

Rašćišćavanje je vršeno najjednostavnijim alatkama, praktično golim rukama, rizikujući svoje živote, jer prostor nije bio očišćen od mina. Uporedo sa raščišćavanjem objekata, radilo se na  dovođenju pojedinih prostora u  funkcionalno stanje, bar u minimalnoj mjeri, da bi se kroz iznajmljivanje namakla sredstva za održivost.  

Potom slijede naročito važne aktivnosti na rješavanju  vlasničkih odnosa, sveobuhvatnoj sanaciji i rekonstrukciji objekata i kreiranju programa razvoja ,,TMP,,-a. Temeljem Odluke Vlade Kantona Sarajevo od 2001. god. TMP je izuzet iz procesa privatizacije čime su Savezu slijepih FBiH priznata osnivačka i vlasnička prava nad TMP-om. Usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima krajnje je izvršeno 17.10.2003 god. od kada je Savez slijepih F BiH 100% vlasnik TMP-a., a  upisani osnivački kapital u stvarima   iznosi 1.162.283,95 KM, što se odnosi na 6000 m2 zemljišta  i 1840  m2 poslovnog prostora u tri čvrsto građena objekta. U 2005. godini izvršena je potpuna sanacija i rekonstrukcija objekata TMP-a sredstvima  Vlade Kantona Sarajevo, dobijenim preko Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo u okviru programa poticaja zapošljavanja osoba sa invaliditetom, čime su stvoreni preduslovi za osmišljavanje i realizaciju konkretnih programa zapošljavanja slijepih i slabovidnih osoba i drugih osoba s invaliditetom. 

Našim vlastitim naporima  da ponovo pokrenemo neke djelatnosti u cilju zapošljavanja slijepih i slabovidih osoba, uspjeli smo uvesti   djelatnosti koje su se mogle brzo pokrenuti i u okviru kojih smo mogli stvarno radno angažirati  slijepe osobe ostale u radnom odnosu nakon rata. 

Naročito razumijevanje naših potreba u tom periodu imali smo od Zavoda za zapošljavanje 

F BiH, kao i od Službe za zapošljavanje KS, što je kroz cijelo dalje vrijeme nastavljeno u kontinuitetu.

Ministarstva rada i socijalne politike i na Federalnom i na Kantonalnom nivou, takođe su nam u okviru svojih nadležnosti pružali značajnu podršku.

Donošenjem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju OSI i osnivanjem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH, stvoreni su stvarni uslovi za brz razvoj TMP-a uz povećano zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Zahvaljujući konkretnim potporama Fonda realiziran je značajan broj projekata kojima je omogućeno uvođenje novih djelatnosti u okviru kojih su organizovana radna mjesta za OSI.

Postojeće djelatnosti ,,TMP,,-a su: Centar za fizikalnu terapiju i reahabilitaciju, klub restoran sa terasom, sektor za grafičke usluge i preradu papira, veleprodaja i maloprodaja i proizvodnja i prodaja nakita i torbi od kože.

U TMP-u trenutno radi 49 zaposlenika, od kojih su 40 osobe sa invaliditetom i jedan invalid rada. Funkciju uprave u smislu Zakona o privrednim društvima vrši direktor Društva , a nadzor rada vrši Nadzorni odbor od 5 članova, koji je izabran od strane Saveza slijepih F BiH. 

TMP raspolaže vlastitom računovodstveno-knjigovodstvenom službom, službom za opšte i kadrovske poslove, službom održavanja građevinskih objekata imovine i kruga te službom obezbjeđenja koje izuzetno uspješno obavljaju svoje poslove. Djelatnosti društva se obavljaju po radnim cjelinama kojima rukovodi i nadzire poslovođa odnosno osoba određena za praćenje procesa rada. Poslovanje se u cjelini odvija u vlastim prostorima. Mi u TMP-u smo ponosni da nakon 53 godine koje su obilježene usponom, padom pa opet usponom možemo kazati da smo najstarija i najveća zaštitna radionica koja primarno brine o zapošljavanju slijepih i slabovidih osoba, ali i o osobama  svih drugih vrsta invaliditeta. Uvjereni smo  da ćemo dugoročno i u nerednom periodu kontinuirano ostvarivati održiv razvoj TMP-a i omogućiti  da se OSI u većem broju zapošljavaju i žive od svoga rada.